Algemene voorwaarden

 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en MenMedia Reclame gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

MenMedia Reclame: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MenMedia Reclame, gevestigd aan de Jan Jordenshof 9 te Winsum GN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66270197;

klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie MenMedia Reclame producten en/of diensten levert dan wel voor wie MenMedia Reclame werkzaamheden verricht, dan wel met wie MenMedia Reclame een overeenkomst aangaat;

overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen MenMedia Reclame en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop;

producten: de geleverde producten;

toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door MenMedia Reclame voortvloeiende uit de overeenkomst;

website: de website www.Men-Media.nl.

 

Artikel 2 Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MenMedia Reclame en een opdrachtgever waarop MenMedia Reclame deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MenMedia Reclame, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MenMedia Reclame en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De door MenMedia Reclame gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MenMedia Reclame is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MenMedia Reclame daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MenMedia Reclame anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht MenMedia Reclame niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat MenMedia Reclame een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden MenMedia Reclame eerst nadat deze schriftelijk door MenMedia Reclame zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

MenMedia Reclame zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

MenMedia Reclame bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. MenMedia Reclame heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404  en 7:409 Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Op goederen en diensten van derden zijn de Algemene Voorwaarden van deze toeleveranciers van toepassing.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MenMedia Reclame aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MenMedia Reclame worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MenMedia Reclame zijn verstrekt, heeft MenMedia Reclame het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

MenMedia Reclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MenMedia Reclame is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MenMedia Reclame kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MenMedia Reclame de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door MenMedia Reclame of door MenMedia Reclame ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart MenMedia Reclame voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is MenMedia Reclame te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de klant

 

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens in de door MenMedia Reclame gewenste vorm en apparatuur, waarvan MenMedia Reclame aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan MenMedia Reclame¬ de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werke¬lijke afmetingen, heeft MenMedia Reclame recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door MenMedia Reclame te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant MenMedia Reclame alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld.

De klant dient ervoor zorg te dragen dat hij tijdig, dat wil zeggen voordat er door MenMedia Reclame begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.

Voordat MenMedia Reclame een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht dient de klant MenMedia Reclame in het bezit te stellen van alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder de locatie bevindt waar MenMedia Reclame de werkzaamheden dient uit te voeren, zoals kabels, leidingen, buizen etc. De locatie waar producten geplaatst dienen te worden, moet goed bereikbaar zijn en dient geheel ontruimt te zijn.

Indien de klant aan MenMedia Reclame informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

De klant is gehouden MenMedia Reclame onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor MenMedia Reclame onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

Indien door MenMedia Reclame of door MenMedia Reclame ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

MenMedia Reclame gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

De klant vrijwaart MenMedia Reclame voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. Indien MenMedia Reclame uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden MenMedia Reclame zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MenMedia Reclame, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MenMedia Reclame en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvoor de rechten bij derden liggen.

Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MenMedia Reclame zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MenMedia Reclame de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MenMedia Reclame daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

In afwijking van lid 3 zal MenMedia Reclame geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MenMedia Reclame kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 

De overeenkomst tussen MenMedia Reclame en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever MenMedia Reclame derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8 Honorarium

 

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MenMedia Reclame, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Indien MenMedia Reclame met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is MenMedia Reclame niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

MenMedia Reclame is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien MenMedia Reclame kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

Bovendien mag MenMedia Reclame het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan MenMedia Reclame, dat in redelijkheid niet van MenMedia Reclame mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

MenMedia Reclame zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. MenMedia Reclame zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Indien opdrachtgever de door MenMedia Reclame kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van MenMedia Reclame genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 9 Betaling

 

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door MenMedia Reclame aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van MenMedia Reclame op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

MenMedia Reclame heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MenMedia Reclame kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. MenMedia Reclame kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

De opdrachtgever is niet bevoegd de door MenMedia Reclame geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht MenMedia Reclame zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Door MenMedia Reclame geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt.

 

Artikel 11 Gebruik

 

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met MenMedia Reclame, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan MenMedia Reclame bekend te zijn gemaakt.

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van MenMedia Reclame niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MenMedia Reclame veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met MenMedia Reclame gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

MenMedia Reclame heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

 

Artikel 12 Incassokosten

 

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien MenMedia Reclame hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 13 Klachten

 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MenMedia Reclame. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MenMedia Reclame in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal MenMedia Reclame de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MenMedia Reclame slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

Artikel 14 Opzegging, opschorting en ontbinding

 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft MenMedia Reclame recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan MenMedia Reclame zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

MenMedia Reclame is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

na het sluiten van de overeenkomst MenMedia Reclame ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is MenMedia Reclame bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MenMedia Reclame op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MenMedia Reclame de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt het zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

MenMedia Reclame behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

Indien MenMedia Reclame aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft MenMedia Reclame het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 

Indien MenMedia Reclame aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

MenMedia Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende zaken, of daaruit voortvloeiende schade:

misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

Indien MenMedia Reclame aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MenMedia Reclame te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van MenMedia Reclame voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 5.000,- (Zegge: vijfduizend euro).

In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MenMedia Reclame aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MenMedia Reclame toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

MenMedia Reclame is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MenMedia Reclame of zijn ondergeschikten.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

Artikel 17 Vrijwaringen

 

De opdrachtgever vrijwaart MenMedia Reclame voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien opdrachtgever aan MenMedia Reclame informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18 Risico-overgang

 

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 19 Overmacht

 

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MenMedia Reclame geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MenMedia Reclame niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MenMedia Reclame worden daaronder begrepen.

MenMedia Reclame heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MenMedia Reclame zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voorzoveel MenMedia Reclame ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MenMedia Reclame gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 20 Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MenMedia Reclame gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MenMedia Reclame zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MenMedia Reclame niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt MenMedia Reclame zich de rechten en bevoegdheden voor die MenMedia Reclame toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door MenMedia Reclame verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MenMedia Reclame worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

MenMedia Reclame behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 22 Monsters en modellen

 

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 23 Niet-overname personeel

 

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met MenMedia Reclame, medewerkers van MenMedia Reclame of van ondernemingen waarop MenMedia Reclame ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 24 Geschillen

 

De rechter in de vestigingsplaats van MenMedia Reclame is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MenMedia Reclame het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 25 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen MenMedia Reclame en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Postadres:

MenMedia reclame

Jan Jordenshof 9

9951 MC Winsum GN

Studio & werkplaats:

MenMedia reclame

Ambachtsweg 18

9791 DD Ten Boer

Overige gegevens:

KvK 66270197

BTW NL205171564B01

Bank NL24 TRIO 0197639143

Wij maken reclame

© 2012 - 2017 - MenMedia Reclame